Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Soutěžní otázky a licence

Otázky se liší svojí náročností, zaměřením a způsobem řešení.

Témata

Úlohy dělíme podle oblastí informatiky, podle složek informatického myšlení a podle témat RVP.

Podle oblastí informatiky:

 • Algoritmy a programování
  (algoritmus, program, programovací jazyk, proměnné, cykly, funkce, parametry, rekurze, zapouzdření, dědění, OOP, optimalizace, vyhledávání, třídění, výpočet složitosti, logické operace)
 • Data, datové struktury a reprezentace
  (informace, binární, dekadická a hexadecimální reprezentace, řetězec, reprezentace čísla, pole, objekty, atributy, spojový seznam, fronta, zásobník, binární strom, kódování znaků, databáze, data mining, vývojové diagramy, fraktály, grafy, hashovací tabulka)
 • Procesy v PC a hardware
  (operační systémy, paralelní zpracování, periferní zařízení, zpracování obrazu a zvuku, HW procesy, priority, pole RAID, registry, plánování, zablokování, cyklus vyřizování - provádění, události, paměť, cloud computing, Turingův stroj)
 • Komunikace a sítě
  (klient - server pojetí, počítačové sítě, kryptografie, e-commerce, šifrování, bit parity, protokoly, topologie)
 • Interakce, systémy a sociální aspekt
  (klasifikace, grafické uživatelské prostředí, design, interakce, použití počítače, robotika, virus, etika, sociální aspekt)

Podle složek informatického myšlení:

 • Abstrakce
  (nalezení klíčových prvků v problému, odstranění nepotřebných detailů, výběr reprezentace systému)
 • Návrh algoritmu
  (vytváření a provádění programu, přemýšlení o algoritmech, pořadí a pravidlech)
 • Predikce
  (předpovídání toho, co se stane v dalším kroku algoritmu)
 • Dekompozice
  (dedukce, přemýšlení o rozdělení na dílčí části, úkoly s ohledem na integraci, rozhodování o problémech s ohledem na součásti)
 • Hledání vzorů
  (nacházení podobností mezi různými problémy, opakování v rámci sekvence)
 • Evaluace
  (nalezení nejlepšího řešení, vhodnost řešení pro daný účel, rozhodování o dobrém využití zdrojů)
 • Testování chyb
  (kontrola správnosti řešení, návrh testování, identifikace a oprava chyb, ladění)
 • Generalizace
  (zobecnění, indukce, nalezení vzoru, podobností či propojení, vyvození závěru z dílčích údajů)

Podle témat v českém národním kurikulu (v RVP):

 • Algoritmizace
  (vykonání algoritmu nebo programu, přečtení a vysvětlení, co alg. dělá, porovnání algoritmů, rozpoznání počátečního/cílového stavu, řadící a vyhledávací algoritmy)
 • Programování 
  (sestavení programu, optimalizace, hledání chyb a testování funkčnosti, ladění programu, rozdělení problému na části, programové struktury, objekty a jejich spolupráce, procesy)
 • Informace 
  (předpověď výsledku na základě informací, interpretace výsledků a závěrů, velikost dat, struktury dat, fronta, zásobník, tabulka, seznam)
 • Reprezentace dat 
  (binární soustava, strukturovaná data, seznam, tabulka, fronta, zásobník)
 • Kódování 
  (kódování textu, obrázků, zvuku, videa, jiných dat, přenos dat a jeho bezchybnost, komprimace)
 • Šifrování 
  (zakódování a dekódování podle dané šifry, hledání/prolomení šifry, bezpečnost šifry)
 • Modely 
  (sestavení schématu, grafu, diagramu nebo jiného modelu, orientace v modelu, čtení a použití modelu, porovnání dvou modelů, přenos informace z jednoho modelu do druhého, hledání chyb v modelech, systémový přístup)
 • Informační systémy 
  (obecně systémy, části informačního systému, informační toky, uživatelské role, databáze, propojení tabulek, řazení a filtrování dat, procesy zpracování dat, big data, kontrola funkčnosti informačního systému)
 • Digitální technologie
  (hardware a software - parametry, počítačové sítě, operační systém, viry a bezpečnost, hesla, umělá inteligence, strojové učení)
 • Digitální gramotnost 
  (každodenní práce s počítače, aplikace a jejich ovládání, tvorba textů, obrázků, vyhledávání informací, komunikace, bezpečnost, ochrana počítače a dat, společenské souvislosti)

V archívu testů je možné si všechny otázky, použité v ostrých soutěžích, prohlédnout nebo si cvičně test vyplnit. Pokud si pouze chcete prohlédnout otázky (, volte nabídku Sestavy a v nich si libovolnou úlohu můžete vyfiltrovat podle výše uvedených témat a prohlédnout si ji včetně odpovědí a správných výsledků.

Licence

 licence

 • Všechny soutěžní otázky jsou zveřejněny pod licencí Creatice Commons CC-BY-SA 3.0.
 • Otázky je povoleno používat ve výuce, sdílet, rozmnožovat.
 • Otázky je povoleno upravovat, remixovat pro jakýkoliv účel.

Přitom platí tyto podmínky:

 1. Uvést původ (jde o úlohu soutěže Bobřík informatiky) a je-li u úlohy uvedeno jméno autora, pak i jeho jméno.
 2. Zachovat licenci (vystavovat je se stejnou licencí). Není tedy dovoleno je komerčně využívat.