Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Základní pojmy

Soutěž Bobřík informatiky („Soutěž“) je online soutěž určená pro žáky základních a středních škol.

Naši registrovaní uživatelé („Koordinátoři“) mohou prohlížet obsah webu, registrovat svou školu k Soutěži a spravovat ji. Obsah některých stránek je také dostupný pro neregistrované uživatele („Návštěvníci“).

Žáci, kteří chtějí zúčastnit soutěže v aktuálním ročníku („Soutěžící“) se nemusí dopředu registrovat, pouze se k soutěži přihlašují po kódem, který jim sdělí Koordinátor jejich školy.

Koordinátor může registrovat k soutěži školu, s níž je spjat (např. je zde zaměstnán) („Škola“) a spravovat ji včetně Soutěžících, kteří se k Soutěži přihlásili školním kódem. V případě dalších postupových kol Soutěže je za Koordinátora považován pověřený pořadatel daného postupového kola.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro služby spojené se soutěží Bobřík informatiky sdružené pod doménou ibobr.cz (dále jen „Služby“). Poskytovatelem Služby a zároveň i správcem osobních údajů („Správce“) je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Pokud používáte naše Služby, souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Poskytujeme vám možnost nastavení toho, jak používáme vaše data, nebo možnost některé tyto funkce vypnout.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme upravit, a pokud v nich provedeme podstatné změny, budeme Vás emailem kontaktovat, abyste měli příležitost zkontrolovat změny předtím, než vstoupí v platnost. Pokud s některými změnami nebudete souhlasit, můžete nás požádat o výmaz Vašich osobních údajů, čímž bude mimo jiné zrušen Váš případný účet. Budete-li nadále používat naše Služby poté, co nabytou platnost změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, znamená to, že se změnami souhlasíte.

2. Ochrana osobních údajů koordinátorů

2.1. Jaké osobní údaje nám poskytujete

Pro vytvoření účtu nám poskytujete následující osobní údaje: jméno a příjmení, uživatelské jméno, e-mailovou adresu a heslo. Při registraci Školy nám dále poskytujete informaci o Škole.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zajištění řádného průběhu Soutěže na Vaší Škole. Tyto údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu se zpracováním („Souhlas“). Tento Souhlas můžete kdykoliv odvolat (viz níže).

2.2. Jak Vaše osobní údaje zpracováváme

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou uloženy do databáze a jsou použity následujícími způsoby:

 • Vaše uživatelské jméno a heslo nikomu neprozrazujeme a slouží pouze k Vašemu přihlášení do systému. Tyto údaje nejsou podrobeny žádnému jinému zpracování
 • Vaše jméno a příjmení zobrazujeme Soutěžícím, kteří soutěží v Soutěži přihlášení pod Vaši školou. Toto opatření je nutné z hlediska transparentnosti vůči Soutěžícím – Soutěžící potřebují vědět, kdo je Koordinátorem jejich školy. Tyto údaje nejsou podrobeny žádnému jinému zpracování
 • Vaši emailovou adresu používáme ke kontaktování Vaší osoby. Jde jednak o cílené kontaktování Vaší osoby v nezbytných případech (například při postupu Soutěžících ze Školy do celostátního kola nebo při podezření na podvádění Soutěžících ve Škole). Dále Vás můžeme kontaktovat hromadným emailem:
  • S informacemi týkajícími se našich Služeb (např. změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů)
  • S informacemi týkajícími se Soutěže (např. připomenutí termínu Soutěže)
  • S informacemi týkajícími se výuky informatiky v České republice (pouze pokud jste nám k tomu udělil souhlas; viz dále)
 • Informace o spojení Vaši osoby se Školou, používáme k umožnění správy Školy Vaší osobou a ke kontaktování Vaší osoby. Tyto údaje nejsou podrobeny žádnému jinému zpracování

2.3. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou využíváte naše Služby. Vaše osobní údaje budou vymazány kdykoliv na Vaši žádost (viz dále) nebo po třech letech od běhu posledního ročníku soutěže, jehož se Vaše Škola účastnila.

2.4. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

K Vašim údajům má přístup omezený okruh pověřených osob z řad zaměstnanců Správce. Přístup má také poskytovatel serveru, na kterém jsou naše Služby provozovány. Tímto poskytovatelem je společnost Web4U s.r.o. S touto společností má Správce uzavřenou řádnou smlouvu o poskytování služeb, v níž je uveden požadavek na ochranu osobních údajů včetně zachování mlčenlivosti.

2.5. Udílení dílčích souhlasů se zpracováním, které se netýkají Soutěže

Jako Koordinátor nám můžete udělit souhlas se se zasíláním informací týkajících se výuky informatiky v České republice (může jít o informace o školeních k výuce informatiky nebo o nových učebnicích informatiky). Zasílání těchto informací je plně zajištěno pověřenými osobami Správce a osobní údaje Koordinátora nejsou předávány třetím osobám. Toto udělení resp. neudělení souhlasu může Koordinátor nastavit na svém profilu. Udělení resp. neudělení tohoto dílčího souhlasu nemá vliv na využívání ostatních Služeb.

2.6. Jaká máte práva týkající se osobních údajů

 • Máte právo získat od Správce potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány
 • Máte právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům
 • Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Jestliže jste nám neudělil jiný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, Vaše osobní údaje budou vymazány. Odvoláním souhlasu se zpracováním není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
 • Máte právo požadovat od Správce vymazání svých osobních údajů
 • Máte právo požadovat od Správce opravu svých osobních údajů
 • Máte právo požadovat od Správce omezení zpracování svých osobních údajů
 • Máte právo požadovat od Správce přenositelnost svých osobních údajů k jinému správci osobních údajů
 • Máte právo na stížnost na domnělé porušení ochrany osobních údajů u dozorového úřadu, především v členském státě Evropské unie Vašeho obvyklého pobytu nebo výkonu práce (v České republice je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů)

2.7. Jak můžete svá výše uvedená práva uplatnit

Svá práva (mimo práva na stížnost na domnělé porušení ochrany osobních údajů u dozorového úřadu) můžete uplatnit prostřednictvím formuláře, který je pro přihlášené Koordinátory dostupný na této webové stránce. Jestliže nejste Koordinátor, nebo jste zapomněl své přihlašovací údaje, můžete svá práva uplatnit zasláním emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vaši žádost posoudíme co nejdříve, nejdéle ve lhůtě jednoho měsíce. Jestliže nás budete kontaktovat prostřednictvím webového formuláře, odpověď Vám zašleme na email, který jste uvedl při registraci. Pokud nám zašlete email, odpovíme na emailovou adresu odesilatele.

2.8. Jaké důsledky má neudělení Souhlasu resp. případné odvolání Souhlasu

Pokud se rozhodnete nám neudělit Souhlas se zpracováním osobních údajů (resp. jej odvolat), nebude Vám vytvořen (resp. bude zrušen) účet Koordinátora. Poté nebudete moci přihlásit do Soutěže svou Školu. Jako důsledek se Vaše Škola nebude moci zúčastnit Soutěže. Jestliže si však chcete vyzkoušet Soutěž nanečisto, archivní ročníky Soutěže jsou k dispozici na adrese https://www.ibobr.cz/test/archiv Tyto archivní ročníky mají omezenou funkčnost plynoucí z anonymity Návštěvníků, např. není možné tisknout diplomy Soutěžících či jako Koordinátor zjistit výsledky Soutěžících ze své Školy.

3. Ochrana osobních údajů Soutěžících

3.1.  Jaké skupiny Soutěžících rozlišujeme

V soutěži rozlišujeme Soutěžící, kteří jsou jednoznačně identifikovatelní na základě poskytnutých údajů, (Oficiální soutěžící“) a Soutěžící, kteří nejsou identifikovatelní na základě poskytnutých údajů, („Anonymní soutěžící“). Oficiální soutěžící při přihlášení do Soutěže uvádějí své jméno, příjmení, pohlaví a ročník školy, jenž navštěvují. Tito Soutěžící jsou po skončení Soutěže uvedeni v celostátním pořadí Soutěžících a ve výsledkových listinách, a pokud soutěží v kategorii Senior, mají šanci účastnit se dalšího postupového kola soutěže. Anonymní soutěžící při přihlášení do Soutěže uvádějí pouze přezdívku, pohlaví a ročník školy, jenž navštěvují. Tito Soutěžící nejsou po skončení Soutěže uvedeni v celostátním pořadí Soutěžících a ve výsledkových listinách, a pokud soutěží v kategorii Senior, nemají šanci účastnit se dalšího postupového kola Soutěže.

Soutěžící, kteří soutěží v kategoriích Junior nebo Senior a dosáhli věku alespoň 15 let, se mohou rozhodnout, zda chtějí být Oficiálními soutěžícími nebo Anonymními soutěžícími. V dalších postupových kolech však musí soutěžit jako Oficiální soutěžící (reprezentují svoji školu).  Všichni ostatní Soutěžící (tj. Soutěžící mladší 15 let a Soutěžící v kategoriích Mini, Benjamin, Kadet) jsou Anonymními soutěžícími. Výjimku tvoří osoby mladší 15 let soutěžící v kategoriích Junior nebo Senior a mající souhlas zákonného zástupce (obvykle rodiče) se zpracováním osobních údajů v rámci Soutěže. Tyto osoby se mohou Soutěže zúčastnit jako Oficiální soutěžící.

3.2.  Jaké osobní údaje nám poskytujete

Poskytované údaje se liší podle toho, zda jste Oficiální soutěžící nebo Anonymní soutěžící.

3.2.1.     Oficiální soutěžící

Jako Oficiální soutěžící nám poskytujete následující osobní údaje: jméno a příjmení, pohlaví a ročník školy, jenž navštěvujete. Zadáním kódu školy jste přiřazen ke Škole, za níž soutěžíte. V případě postupu do dalšího postupového kola nám poskytujete navíc rok narození a emailovou adresu.

Jestliže soutěžíte jako Oficiální soutěžící, účely zpracování Vašich osobních údajů jsou následující:

 • zajištění férového průběhu Soutěže tak, aby Vás Koordinátor Vaší Školy mohl snadno identifikovat a rozhodnout, zda jste soutěžil(a) podle pravidel Soutěže
 • tvorba celostátního pořadí soutěžících a výsledkových listin
 • tvorba diplomu jako ocenění za účast v Soutěži
 • případné interní účely Vaší Školy; konkrétní účely zpracování určuje Koordinátor Vaší Školy
 • tvorba anonymních statistik ze Soutěže (např. kolik žáků navštěvujících který ročník se Soutěže zúčastnilo). Pro tyto statistiky jsou používány anonymizované údaje, ze kterých nelze identifikovat konkrétního Soutěžícího.

V případě postupu do dalšího postupového kola (platí pro cca 30 nejúspěšnějších Oficiálních soutěžících v kategorii Senior z každého kraje České republiky) jsou účely zpracování navíc:

 • případné oslovení Vaší osoby s nabídkou účasti v postupovém kole Soutěže
 • případné poskytnutí osobních údaje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci programu Excelence (poskytují se pouze osobní údaje cca 10 nejúspěšnějších Oficiálních soutěžících z postupového kola kategorie Senior).

Tyto údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu se zpracováním („Souhlas“). Tento Souhlas můžete kdykoliv odvolat (viz níže).

3.2.2.     Anonymní soutěžící

Jako Anonymní soutěžící nám poskytujete následující údaje: přezdívka, pohlaví a ročník školy, jenž navštěvujete. Zadáním kódu školy jste přiřazen ke Škole, za níž soutěžíte. Přezdívku si můžete zvolit zcela libovolnou, nejlépe takovou, která neumožní identifikaci Vaší osoby. Protože může být libovolná a kombinace ostatních údajů neumožňují identifikaci Vaší osoby, nepovažujeme tyto údaje za osobní údaje.

Jestliže soutěžíte jako Anonymní soutěžící, účely zpracování Vašich údajů jsou následující:

 • tvorba diplomu jako ocenění za účast v Soutěži
 • případné interní účely Vaší Školy; konkrétní účely zpracování určuje Koordinátor Vaší Školy
 • tvorba anonymních statistik ze Soutěže (např. kolik žáků navštěvujících který ročník se Soutěže zúčastnilo). Pro tyto statistiky jsou používány anonymizované údaje, ze kterých nelze identifikovat konkrétního Soutěžícího

3.3.  Jak Vaše osobní údaje zpracováváme

Zpracování Vámi poskytnutých údajů se liší podle toho, zda jste Oficiální soutěžící nebo Anonymní soutěžící.

3.3.1.     Oficiální soutěžící

Vámi poskytnuté údaje jsou uloženy do databáze a jsou použity následujícími způsoby:

 • Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje zobrazujeme Koordinátorovi Vaší Školy. Koordinátor Vaší Školy může Vámi poskytnuté osobní údaje opravit. Pokud k editaci Vašich osobních údajů Koordinátorem došlo, budete o tom informován(a) po přihlášení do systému Služby. Koordinátor Vaší Školy může v souladu s pravidly o ochraně osobních údajů, platnými na Vaší škole, Vámi poskytnuté údaje dále zpracovávat pro případné interní účely Vaší Školy (např. k sestavení žebříčku nejlepších Soutěžících na Škole).
 • Vaše jméno a příjmení používáme pro zajištění férového průběhu Soutěže tak, aby Vás Koordinátor Vaší Školy mohl snadno identifikovat a rozhodnout, zda jste soutěžil(a) podle pravidel Soutěže. Tento údaj používáme diplomech pro identifikaci, komu byl diplom vystaven. Tento údaj uvádíme v celostátním pořadí soutěžících a ve výsledkových listinách. Tento údaj používáme při případném oslovení Vaší osoby s nabídkou účasti v dalším postupovém kole Soutěže (platí pro cca 30 nejúspěšnějších Oficiálních soutěžících v kategorii Senior z každého kraje České republiky). Dále tento údaj poskytujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci programu Excelence (poskytují se pouze osobní údaje cca 10 nejúspěšnějších Oficiálních soutěžících z postupového kola kategorie Senior).
 • Údaj o Vašem pohlaví používáme pro správné zobrazení textu na diplomu (získal, získala). Dále tento údaj používáme pro vytváření anonymních statistik ze Soutěže (např. kolik chlapců resp. dívek se Soutěže zúčastnilo). Žádnému jinému zpracování tento údaj nepodrobujeme.
 • Školní ročník, který navštěvujete, slouží Koordinátorovi Vaší Školy pro snazší orientaci v seznamu Soutěžících z jím spravované Školy. Dále tento údaj používáme pro vytváření anonymních statistik ze Soutěže (např. kolik žáků navštěvujících který ročník se Soutěže zúčastnilo). Žádnému jinému zpracování tento údaj nepodrobujeme.
 • Informace o spojení Vaší osoby s Vaší Školou používáme pro zajištění férového průběhu Soutěže tak, aby Vás Koordinátor Vaší Školy mohl snadno identifikovat a rozhodnout, zda jste soutěžil(a) podle pravidel Soutěže. Tento údaj používáme na diplomech pro identifikaci, komu byl diplom vystaven. Tento údaj uvádíme v celostátním pořadí soutěžících a ve výsledkových listinách. Tento údaj používáme při případném oslovení Vaší osoby s nabídkou účasti v dalším postupovém kole Soutěže (platí pro cca 30 nejúspěšnějších Oficiálních soutěžících v kategorii Senior z každého kraje České republiky). Tento údaj poskytujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci programu Excelence (poskytují se pouze osobní údaje cca 10 nejúspěšnějších Oficiálních soutěžících z postupového kola kategorie Senior). Dále tento údaj používáme pro vytváření anonymních statistik ze Soutěže (např. kolik žáků navštěvujících Školy v kterém kraji se Soutěže zúčastnilo).

V případě postupu do dalšího postupového kola navíc:

 • Váš rok narození poskytujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, které jej v rámci programu Excelence vyžaduje (poskytují se pouze osobní údaje cca 10 nejúspěšnějších Oficiálních soutěžících z postupového kola kategorie Senior). Tento údaj nepodrobujeme žádnému jinému zpracování.
 • Vaši emailovou adresu používáme ke snadnému kontaktování Vaší osoby ohledně organizace postupového kola Soutěže. Tento údaj nepodrobujeme žádnému jinému zpracování.

3.3.2.     Anonymní soutěžící

Vámi poskytnuté údaje jsou uloženy do databáze a jsou použity následujícími způsoby:

 • Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje zobrazujeme Koordinátorovi Vaší Školy. Koordinátor Vaší Školy může Vámi poskytnuté osobní údaje opravit. Pokud k editaci Vašich osobních údajů Koordinátorem došlo, budete o tom informován(a) po přihlášení do systému Služby. Koordinátor Vaší Školy může v souladu s pravidly o ochraně osobních údajů, platnými na Vaší škole, Vámi poskytnuté údaje dále zpracovávat pro případné interní účely Vaší Školy (např. k sestavení žebříčku nejlepších Soutěžících na Škole).
 • Údaj uvedený do políčka Soutěžící chápeme jako Vaši přezdívku. Tento údaj používáme na diplomech jako informaci, komu byl diplom vystaven. Žádnému jinému zpracování tento údaj nepodrobujeme. 
 • Škola má povinnost hlídat dodržování pravidel soutěže, k čemuž Koordinátor potřebuje rozlišit mezi jednotlivými soutěžícími Školy. V souladu s právy, které Škola ze zákona má ve vztahu k nakládání s osobními údaji svých žáků, má učitel právo požadovat po Soutěžících uvedení takových údajů, podle kterých je bude schopen identifikovat. Neurčí-li Koordinátor Vaší Školy jinak, přezdívku, tedy údaj uvedený do políčka Soutěžící si můžete zvolit zcela libovolně, nejlépe tak, aby neumožnil identifikaci Vaší osoby.
 • Údaj o Vašem pohlaví používáme pro správné zobrazení textu na diplomu (získal, získala). Dále tento údaj používáme pro vytváření anonymních statistik ze Soutěže (např. kolik chlapců resp. dívek se Soutěže zúčastnilo). Žádnému jinému zpracování tento údaj nepodrobujeme.
 • Školní ročník, který navštěvujete, slouží Koordinátorovi Vaší Školy pro snazší orientaci v seznamu Soutěžících z jím spravované Školy. Dále tento údaj používáme pro vytváření anonymních statistik ze Soutěže (např. kolik žáků navštěvujících který ročník se Soutěže zúčastnilo). Žádnému jinému zpracování tento údaj nepodrobujeme.
 • Informace o spojení Vaší osoby s Vaší Školou používáme na diplomech pro upřesnění, komu byl diplom vystaven. Dále tento údaj používáme pro vytváření anonymních statistik ze Soutěže (např. kolik žáků navštěvujících Školy v kterém kraji se Soutěže zúčastnilo). Žádnému jinému zpracování tento údaj nepodrobujeme.

3.4.  Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme nejdéle po dobu jednoho školního roku.  Vaše osobní údaje budou na Vaši žádost vymazány kdykoliv (viz dále). Vaše osobní údaje budou anonymizovány nejpozději ke konci školního roku, během něhož soutěž proběhla.

3.5.  Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

K Vašim údajům má přístup omezený okruh pověřených osob z řad zaměstnanců Správce. Přístup má také Koordinátor Vaší Školy, jehož jméno a příjmení můžete zjistit dotazem u svého učitele nebo v ředitelně školy. V případě účasti v postupovém kole Soutěže  k Vašim údajům přístup navíc pověřený pořadatel tohoto postupového kola. Přístup má také poskytovatel serveru, na kterém jsou naše Služby provozovány. Tímto poskytovatelem je společnost Web4U s.r.o. S touto společností má Správce uzavřenou řádnou smlouvu o poskytování služeb, v níž je uveden požadavek na ochranu osobních údajů včetně zachování mlčenlivosti.

3.6.  Komu Vaše osobní údaje předáváme

Vaše údaje předáváme pouze Škole, za níž soutěžíte, prostřednictvím Koordinátora Vaší Školy. Pokud jste Anonymní soutěžící, nikomu dalšímu Vaše údaje nepředáváme. Jestliže jste Oficiální soutěžící, Vaše údaje můžeme také předávat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci programu Excelence (předáváme pouze osobní údaje cca 10 nejúspěšnějších Oficiálních soutěžících z postupového kola kategorie Senior).

3.7.  Jaká máte práva týkající se osobních údajů

 • Máte právo získat od Správce potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány
 • Máte právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům
 • Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Jestliže jste nám neudělil jiný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, Vaše osobní údaje budou vymazány. Odvoláním souhlasu se zpracováním není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
 • Máte právo požadovat od Správce vymazání svých osobních údajů
 • Máte právo požadovat od Správce opravu svých osobních údajů
 • Máte právo požadovat od Správce omezení zpracování svých osobních údajů
 • Máte právo požadovat od Správce přenositelnost svých osobních údajů k jinému správci osobních údajů
 • Máte právo na stížnost na domnělé porušení ochrany osobních údajů u dozorového úřadu, především v členském státě Evropské unie Vašeho obvyklého pobytu nebo výkonu práce (v České republice je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů)

3.8.  Jak můžete svá výše uvedená práva uplatnit

Svá práva (mimo práva na stížnost na domnělé porušení ochrany osobních údajů u dozorového úřadu) můžete uplatnit prostřednictvím Koordinátora Vaší Školy. Jestliže nejste Soutěžící, nebo nás prostřednictvím Koordinátora Vaší Školy kontaktovat nemůžete, můžete svá práva uplatnit zasláním emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vaši žádost posoudíme co nejdříve, nejdéle ve lhůtě jednoho měsíce. Jestliže nás budete kontaktovat prostřednictvím webového formuláře, odpověď Vám zašleme na emailovou adresu, kterou je potřeba ve formuláři vyplnit. Pokud nám zašlete email, odpovíme na emailovou adresu odesilatele.

3.9.  Jaké důsledky má neudělení Souhlasu resp. případné odvolání Souhlasu

Pokud nám neudělíte Souhlas se zpracováním osobních údajů, nebudete moci soutěžit jako Oficiální soutěžící, avšak můžete soutěžit jako Anonymní soutěžící. Z toho vyplývá, že nebudete uveden(a) v celostátním pořadí soutěžících a ve výsledkových listinách. Soutěžní test ovšem budete moci absolvovat a dozvíte se, jak jste v testu dopadl a kolik bodů získal. Koordinátor Školy Vás bude moci zařadit do školního seznamu výsledků soutěže. Pokud soutěžíte v kategorii Senior, nebude Vám umožněno účastnit se dalšího postupového kola soutěže. 

Pokud o sobě nechcete uvádět naprosto žádné údaje, můžete si zahrát soutěžní test nanečisto, archivní ročníky Soutěže jsou přístupné na adrese https://www.ibobr.cz/test/archiv. Tyto archivní ročníky mají omezenou funkčnost plynoucí z anonymity Návštěvníků, např. není možné si vytisknout diplom.

Pokud se rozhodnete odvolat svůj Souhlas se zpracováním osobních údaje, Vaše údaje budou vymazány. Z toho vyplývá, že nebudete uveden(a) v celostátním pořadí soutěžících a ve výsledkových listinách. Taktéž nebudete mít možnost po vymazání vytisknout diplom. Pokud soutěžíte v kategorii Senior, nebude Vám umožněno účastnit se dalšího postupového kola Soutěže.

4. Informace o provozovateli Služby

Provozovatel služby je současně správcem osobních údajů Koordinátorů i Soutěžících. Níže jsou o něm uvedeny základní informace:

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Branišovská 1645/31a
  370 05 České Budějovice
 • https://www.jcu.cz

Správce osobních údajů jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • Mgr. Bc. Jiří Tříska,
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Rektorát
  Útvar právní,
  Branišovská 31a
  370 05 České Budějovice
 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Toto Prohlášení bylo uveřejněno dne 28.4.2018 a nabývá platnosti dne 25.5.2018.